Aw Ka Lal Isu Ka Sian Duhtak

Aw Ka Lal Isu Ka Sian Duhtak

Phuak tu : Rev. Z.K Rokhum

Na khawvela hin sian tâm tak ka nwi,
Lal Isua iyang atu khawm ang bo;
Aw, ani chu katan nunna apek,
Lal Isua iyang sian sa ang bo.

Chorus
Aw ka lal Isu, ka sian duhtak,
Ka sual vangin krosa na tuar,
Nangma iyangin sian sa ang bo.

Na khawvela hin hlim na zawngin kaw awm,
A tentiang khawma hlimna a bo;
Lal Isua kian lo chu hlimna a bo,
Lal Isua iyang sian sa ang bo.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.