Hla Thu

Nahi hi hla thu (lyrics) dâng dang awm na phek a chang a, ma nûng lathun chang ti nang en thwi dingin nin lâk thwi dingin chun. Nang in du po ha de ro la hawng in awng a ti chang.

  1. Rawthawk Ei Ti A Var Lai
  2. Tuipui Chung Mawlawng A Kal Iyangin
  3. In Then Ni Hi A Hawng Tung Ta
  4. Kei Misual Nin Mivak Vai
  5. Zan Arsi Eng Mawi Enin
  6. Bei Dawng Lovin, Ei That Lai In
  7. Nupang Naupangte Ngwi A Lawm
  8. Tu Ngwi An Tang
  9. Aw Ka Lal Isu Ka Sian Duhtak